lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Nieuw-West World Café in Broedplaats Lely

In navolging van het Inspiratiediner Cultuurkade Centrum Nieuw-West was in januari een verdiepingsbijeenkomst. Dit betreft een bijzondere bijeenkomst waarvoor een select gezelschap wordt uitgenodigd van vertegenwoordigers van belangrijke culturele peilers van de stad Amsterdam. In besloten wordt verder ingezoomd op de invulling van het culturele cluster in Centrum Nieuw-West in relatie tot het plan Koers 2025, Ruimte voor de Stad van de gemeente Amsterdam. Welke ontwikkelingen zijn er en welke kansen zijn er voor het culturele veld om daar voor hun eigen toekomst op in te spelen?Stadsdeelbestuurder Ronald Mauer sprak in zijn welkomstwoord de ambitie uit met de inbreng van de aanwezigen, het culturele landschap van Nieuw-West verder uit te breiden en te verrijken. Naast het vergaren van kennis was het doel van de avond, gelegenheid te bieden aan de genodigden om elkaar beter te leren kennen en te komen tot een netwerk van voortrekkers die zich verder willen inzetten voor het lokale culturele veld. Özkan Gölpinar, raadslid van de Raad van Cultuur, en Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, verzorgden inhoudelijk de aftrap voor de gesprekken aan acht verschillende tafels met elk een eigen thema en startvraag.De opzet van de gespreksrondes was als volgt:
1. Aan elke tafel zitten 1 gespreksleider, 1 tafeleigenaar en 5 reizigers die rouleren. Elke
gespreksronde duurt 20 minuten.

2. Alle ideeën en relevante punten worden genoteerd op een groot vel papier dat op tafel blijft liggen. Aan het begin van elke nieuwe ronde verwelkomt de gespreksleider de nieuwe groepsleden en vat kort de belangrijkste ideeën samen die net besproken werden.

3. Elke gespreksronde heeft een bepaalde focus. Het begint met een startvraag en via een SWOT-analyse (in ronde 2 en 3) formuleren we in de laatste ronde aanbevelingen.

4. De reizigers nemen ideeën en vragen mee naar hun nieuwe gesprekken waardoor bepaalde thema’s organisch met elkaar worden verbonden.

5. Bij de 4e gespreksronde ‘aanbevelingen’ keert iedereen terug naar de begintafel.

6. Alle vellen met aanbevelingen worden opgehangen en de tafeleigenaren wordt door de moderator gevraagd de belangrijkste opbrengsten en aanbevelingen plenair te delen.

7. Na de toelichting is iedereen welkom om tijdens de borrel langs te vellen te lopen, te netwerken en nadere toelichting te vragen aan de tafeleigenaren. De resultaten zijn in de volgende hoofdstukken per tafel uitgewerkt aan de hand van 1) de startvraag, 2) SWOT-analyse en 3) aanbevelingen.


Na afloop van de gespreksrondes is een oproep gedaan aan alle aanwezigen om, als ze daarin geïnteresseerd zijn, zich te melden voor de volgende fase waarin in kleiner verband wordt verder
gewerkt aan de concrete invulling van kansrijke plekken in het stadsdeel.