lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Code Culturele Diversiteit

De opdracht

De Stuurgroep Code Culturele Diversiteit, die bestaat uit de directie van drie brancheorganisaties (NAPK, NMV en VSCD) en van vier sectorinstituten (Erfgoed Nederland, Kunstfactor, TIN en MCN) namens alle sectorinstituten nam begin 2010 de uitdaging van de, inmiddels voormalige, minister van OCW, Ronald Plasterk, aan om samen met de cultuursector te komen tot een Code Culturele Diversiteit.
“Diversiteit raakt de kern van het cultuurbeleid”, schrijft minister Plasterk in zijn beleidsbrief aan de Tweede Kamer (24/11/2009) over culturele diversiteit binnen de kunst- en cultuursector. Sterker nog, memoreert de minister: “Diversiteit is vastgelegd in de Wet op het specifieke cultuurbeleid, waarin staat dat de regering zich laat leiden door overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid.” Cultuur zou ‘inclusief’ moeten zijn, stelt de minister; dus bedoeld voor alle Nederlanders, zowel makers als publiek.

Waarom een code?

Culturele diversiteit is nog niet verankerd in de (publiek gefinancierde) cultuursector. Veel organisaties besteden aandacht aan culturele diversiteit in hun programmering. Maar omdat ze dat vaak doen met incidentele activiteiten die meestal plaatsvinden buiten de instelling, in perifere wijken en gefinancierd met projectgelden, dreigen er twee gescheiden culturele werelden te ontstaan: één met cultureel diverse activiteiten en divers publiek en één met reguliere activiteiten en regulier publiek. Zeker voor grote steden is dit een onwenselijk proces. Onderschat wordt dat van oudsher vernieuwing in kunst en cultuur vaak is voortgekomen vanuit een open blik en nieuwsgierigheid naar de ander. De culturele sector doet zichzelf hiermee tekort.
Het onderzoek van LAgroup ‘De olifant in de kamer; Staalkaart culturele diversiteit in de basisinfrastructuur’ naar culturele diversiteit binnen de publiek gefinancierde culturele instellingen, laat zien dat er daar nog overwegend sprake is van een ‘blanke monocultuur’. Dit terwijl 90% van deze instellingen culturele diversiteit een belangrijk onderwerp vindt en 80% meent dat culturele diversiteit een basishouding of mentaliteit moet zijn. Diversiteit optimaal benutten gebeurt echter niet vanzelf. Een door de sector zelf samengestelde code kan eraan bijdragen dat er niet alleen over culturele diversiteit wordt gesproken, maar dat het ook wordt toegepast.

Hoe is de Code Culturele Diversiteit tot stand gekomen?

De Code Culturele Diversiteit is een code die door de culturele sector zelf is ontwikkeld. Liever dan af te wachten en opgelegd te krijgen heeft de sector zelf het voortouw genomen om een code te ontwikkelen die zij werkbaar acht. De stuurgroep Code Culturele Diversiteit is de formele opdrachtgever voor de totstandkoming van de code. Vanuit een gedeeld gevoel van urgentie heeft zij een breed proces gestart waarin een constructieve dialoog met culturele instellingen centraal stond. Door het inzetten van onder meer per discipline samengestelde ontwikkelgroepen, consultatiegesprekken met invloedrijke spelers en levendige dialogen in vier steden is gewerkt aan het ontwikkelen van een breed gedragen Code Culturele Diversiteit. De stuurgroep is daarnaast bijgestaan door een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, VNG, de G4- gemeenten en de cultuurfondsen zitting hadden.
Het karakter van een code is dat deze in beginsel wordt toegepast en eventuele afwijkingen worden gemotiveerd. Dat geldt ook voor de Code Culturele Diversiteit. De stuurgroep hoopt dat de Code Culturele Diversiteit een krachtige impuls zal geven aan het verankeren van culturele diversiteit in de praktijk van culturele instellingen.


Conferentie ALL INCLUSIVE 15 december 2011 Den Haag

De culturele sector kampt met keiharde bezuinigingen. Aan de vooravond van het indienen van de subsidieaanvragen bij OCW, Gemeente en Fondsen organiseert ATANA in opdracht van het TIN de conferentie ALL INCLUSIVE voor diegenen die het toekomstig landschap bepalen: besturen, directies en leidinggevenden, adviseurs, beleidsmakers en ambtenaren uit het culturele veld.

Datum: 15 december 2011
Inloop: 8.45 – 9.30 uur
Programma: 9.30 – 14.00 uur, inclusief lunch
Plaats: Theater aan het Spui in Den Haag

In de vorig jaar ontwikkelde Code Culturele Diversiteit (CCD) worden vier pijlers genoemd voor het vormgeven van een nieuwe aanpak: Personeel, Partners, Publiek en Programmering. Via workshops over marketing, fondsenwerving, cultureel ondernemerschap, werving en selectie en publieksbereik krijgen instellingen de toolsaangereikt om effectief met culturele diversiteit aan de slag te gaan.  ALL INCLUSIVE – daar gaat het om.

Met onder andere: Ekow Eshun (gelauwerd schrijver, BBC presentator en bestuurslid Arts Council England),Ewald Engelen (Financieel Geograaf), George Lawson (Voorzitter Raad van Bestuur Fonds Podiumkunsten),Mavis Carrilho (De Galan Voigt, maker CCD), Robert Sordam (Directeur IKO Foundation), Paul Broekhoff(Directeur Cultuur Den Haag), Henriette Post (Directeur Fonds Podiumkunsten), Hilary Carty (Director Cultural Leadership Programme England), Max van Engen (Hoofd Kunst en Cultuur Amsterdam), Jamila el Mourabet (Diversiteit ABN AMRO) Joyce Rupert (Diversiteitsspecialist, Universiteit Groningen), Mickel Beckers (plv Hoofd Kunst en Cultuur Rotterdam), Jörgen Tjon A Fong (Artistiek Directeur Urban Myth),Noraly Beyer (journalist, aanjager CCD) en Giep Hagoort (Hoogleraar Kunst en Economie Universiteit Utrecht).

Moderator van de conferentie is niemand minder dan Hadassah de Boer.

Toegang is gratis. De conferentie wordt mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten en gemeente Den Haag, in samenwerking met Kosmopolis Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Meer informatie en binnenkort aanmelden via: www.codeculturelediversiteit.nl

terug naar projecten

test