lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2019: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

ATANA in company

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

Onderzoek ATANA ERFGOED


Aanleiding van het verzoek aan de Mondriaan Stichting was het geringe aantal matches dat het atana programma teweeg bracht. Na tien jaar atana werd geconstateerd dat slechts 3% van alle matches binnen de erfgoed plaatsvond. Doel van atana erfgoed is extra stevig in te zetten op de matching voor deze sector en na onderzoek een apart bestuurderstraject te ontwikkelen. De SBD.nl heeft binoq atana, de uitvoeringsorganisatie van atana, gevraagd de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden uit te voeren.
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: atana moet de sector beter leren kennen en de sector moet bekend worden met het werk van atana.  Om dit doel te bereiken zijn drie verschillende acties ondernomen.

De zeven belangrijkste conclusies uit het onderzoek ten aanzien van de bestuurlijke cultuur zijn als volgt:

1.    De werving van nieuwe bestuursleden vindt voornamelijk plaats in het ‘old boys network’. Er wordt voornamelijk geworven in het eigen netwerk – ook onder de mededirecteuren van musea.
2.    De grotere erfgoedinstellingen worden beschouwd als de meest chique instellingen van het landelijk culturele veld, waarvoor echt alleen de top van de samenleving als bestuurder gevraagd wordt (oud-ministers, toplieden uit het bedrijfsleven, etc.)
3.    Bij de overige instellingen wordt er heel erg uit de eigen achterban geworven en dan met name de mensen die al actief zijn binnen deze achterban.
4.    Een enkele directeur is niet bekend met de Code Cultural Governance, maar over het algemeen wordt deze in zekere mate gehanteerd, met name wat betreft de bestuurstermijnen en het aftreedrooster.
5.    Als bestuurlijke diversiteit al een onderwerp is bij de invulling van vacatures, dan weegt het minder zwaar dan “kwalitatieve invulling van het bestuurlijk profiel.”
6.    Los van het onderwerp bestuurlijke diversiteit, is een aantal van de geïnterviewden van mening dat de toplaag van de erfgoed sector – of in ieder geval de nieuwe aanwas – een bestuurstraining zou mogen volgen.
7.    Tien van de elf geïnterviewde instellingen staan positief tegenover het atana programma en het merendeel hiervan ziet mogelijkheden om in de toekomst binnen dit bestuurdersnetwerk voor hun bestuur of RvT te werven.

terug naar projecten
test