lopende projecten

Crash Course Cultureel Ondernemerschap

Voorjaar 2018: crash course cultureel ondernemerschap met concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing.

Nieuw West & Cultuur

Verdiepingsgesprekken in Nieuw-West in navolging van het inspiratiediner in De Meervaart.

de strategische agenda voor de toekomst - onderzoek naar de positionering van het Nationaal Contact Monumenten

Het Nationaal Contact Monumenten (NCM) had een periode van forse groei doorgemaakt. Intern besefte men dat de structuur van de organisatie hieraan nog niet voldoende was aangepast. Bovendien was het monumentenveld sterk veranderd, wat gevolgen had voor de taken en ambities van het NCM. Een strategische heroverweging was noodzakelijk. Op verzoek van het ministerie van OCW en het bestuur van het NCM heeft binoq onderzoek gedaan naar de organisatiestructuur van de instelling en naar de positionering ervan in de toekomst.
Op basis van een desk study en van gesprekken met diverse betrokkenen is een concreet advies voor verandering van de organisatie gegeven: niet aanpassen, maar helemaal opnieuw opzetten. Daarnaast is een toekomststrategie opgesteld die tot een duidelijke en effectieve positionering van het NCM heeft geleid. Het onderzoek heeft ook wegen geopend naar samenwerking met andere spelers in het veld.

terug naar projecten