nieuws

test

Atanezen in besturen

Overzicht van recente matches van atanazen in besturen, raden van toezicht en adviesfuncties.

ATANA incompany

De ATANA bestuurders-training in 1 dag - voor bedrijven die hun personeel de tools willen geven maatschappelijk aan de slag te gaan in een bestuur of raad van toezicht.

details

Organisatie:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie


Plaats:
Rotterdam


Functienaam:
Voorzitter en Algemeen lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum:
12-11-2018


Bedrijfsbeschrijving:
 
 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en tussen deze disciplines. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein.

Het Stimuleringsfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 500 bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Bij het Stimuleringsfonds werken momenteel 25 medewerkers en het fonds heeft in 2019 een jaarbudget van ongeveer 18 miljoen euro.


Vacaturetekst:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt in verband met het bereiken van het einde van de benoemingstermijnen twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, te weten een:

Voorzitter & Algemeen lid Raad van Toezicht.


Functiebeschrijving:
Leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tijdig en op adequate wijze te controleren, te stimuleren in de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, en met advies bij te staan. De RvT richt zich met de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van partijen die bij de stichting zijn betrokken. De RvT is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. De leden van de RvT zijn in staat om ten opzichte van andere leden en het bestuur onafhankelijk en kritisch te opereren.

De RvT vergadert minstens vier keer per jaar. De RvT telt momenteel vijf leden. Bij de gewenste samenstelling van de RvT zijn de volgende factoren van belang:
- De RvT moet zijn taken verantwoord vervullen krachtens de wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving.
- De RvT streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de RvT en hanteert daarvoor onder andere de Code Culturele Diversiteit.
- De RvT leden beschikken over een uitgebreid netwerk in één of meerdere werkterreinen van het fonds.

De RvT hecht er aan dat de volgende expertise/gebieden (in willekeurige volgorde) zijn vertegenwoordigd:
- bestuurlijke en politieke ervaring
- financiële expertise
- juridische expertise
- architectuur
- vormgeving
- digitale cultuur


Gewenst profiel:
Voor de leden van de RvT geldt in het algemeen dat deze voldoen aan:
- affiniteit met de maatschappelijke functie van de werkterreinen van het fonds;
- academisch denkniveau;
- kennis van en ervaring met (politiek) bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- discussie- en communicatievaardigheden;
- onafhankelijk, kritisch én gericht op samenwerking;
- slaat bruggen naar alle groepen in de samenleving;
- rolbewustzijn (in relatie tot de governancerol).

Aanvullende eisen voorzitter:
- ruime bestuurlijke ervaring (waaronder als voorzitter)
- kennis van en ervaring met de internationale context waarbinnen het fonds opereert
- kennis van de creatieve industrie en de culturele sector

Aanvullende eisen algemeen lid:
- is afkomstig uit een van de ontwerpende sectoren
- heeft een brede kennis van de creatieve industrie
- heeft ruime ervaring op het gebied van opdrachtgeverschap

Diversiteit
Het fonds ambieert een brede diversiteit in het team, onze activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

Benoeming
Benoeming vindt plaats door de minister van OCW op voordracht van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal één keer herbenoemd worden.


Contactgegevens:
Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw F. den Boer, lid van de RvT en voorzitter van de benoemingscommissie. Voor haar contactgegevens, inhoudelijke vragen en vragen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma van binoq atana die de sollicitatieprocedure voor het fonds begeleidt, via 020 514 13 80 of per mail via info@binoq.nl.

Sollicitatie
Uw sollicitatie met uw motivatiebrief en cv kunt u tot 12 november 2018 sturen naar info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie voorzitter/algemeen lid RvT Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Zodra uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Selectiegesprekken met de benoemingscommissie vinden plaats op 29 november tussen 15.00 en 19.00 uur en 3 december tussen 17.00 en 21.00 uur. Geselecteerde kandidaten worden daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een week van te voren op de hoogte gesteld.